RIKSKONFERENS ANPASSAD SKOLA 2024

Datum

13-14 maj 2024

Plats

Växjö

Dagar kvar
  

Tema 2024:
Anpassad skola – hur då?

Särskolans rikskonferens byter nu namn till Rikskonferens för Anpassad skola.

Det är en återkommande konferens som riktar sig till personal som arbetar inom anpassad skola.

Vi uppdaterar hemsidan löpande med ny information om föreläsare och program inför 2024 års konferens. Håll utkik!

VÄLKOMMEN!

Information

Rikskonferens för Anpassad skola är en årligen återkommande konferens för personal som arbetar inom anpassad skola. Rikskonferensen 2024 kommer att äga rum på Växjö Konserthus.

 • Konferensavgift6400:- SEK exkl moms (8000:- inkl moms)
 • Boka tidigt rabatt vid anmälan senast den 8 mars 2024
  5400:- SEK exkl moms (6750:- inkl moms)
 • I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
 • Önskar du deltaga på den gemensamma middagen den 13/5 (måndag kväll) markerar du det i samband med att du anmäler dig.
  Kostnad för middagen är 550:- exkl moms (688:- inkl moms).
 • Plats: Växjö Konserthus
  Teaterparken, Växjö
  Datum: 13-14 maj 2024

Föreläsare

Vi hälsar följande föreläsare välkomna till konferensen i maj!

Foto på Katrin Karlsson
Katrin Karlsson
rektor

Katrin Karlsson brinner för allas rätt till utveckling, utbildning och utmaning utifrån sina förutsättningar och sin potential. Hon är rektor med många års erfarenhet som verksamhetschef för barn- och elevhälsa, samordnare för anpassad skolform samt pedagog inom densamma.

Magnus Tideman
professor

Magnus Tideman är professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Marie Cederschiöld högskola och Högskolan i Halmstad. I många år har han forskat om villkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tideman var också särskild utredare för utredningen Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet.

Foto på Paulina Modlitba
Paulina Modlitba
thought-leader

Paulina Modlitba är en av Sveriges främsta thought-leaders inom teknik och innovation. I rollen som ängelinvesterare i techbolag, styrelseproffs, föreläsare och konsult tar hon sig an samhällets stora utmaningar med omättlig passion. 

Paulina utvecklade tidigt ett intresse för programmering och Internet, och sökte sig så småningom till både KTH och MIT där hon bland annat studerat och forskat kring robot-människa-interaktion, maskininlärning och teknik som assisterar individer på autismspektrumet.

Fotograf: Petter Karlberg

Foto på Stefan Johansson
Stefan Johansson
Teknologie doktor

Stefan Johansson leder Begripsam AB och är expert på tillgänglighet och användbarhet. Han forskar om hur personer med funktionsnedsättning deltar i det digitala samhället. Stefan arbetar ofta tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning för att utveckla digitala tjänster.

Maria Schedvin
Maria Schedvin
Skolbibliotekarie

Maria är skolbibliotekarie på Bredablickskolan, en anpassad grundskola i Eslöv. Hon är också författare till boken Hållbar skolbiblioteksutveckling.

Foto på Emma Kindblom
Emma Kindblom
bibliotekarie

Emma Kindblom är bibliotekarie på Myndigheten för tillgängliga medier. Hon samordnar och utvecklar myndighetens arbete som rör skolbibliotek och skolfrågor. Emma har en bakgrund som skolbibliotekarie och har under hela sitt yrkesliv arbetat med frågor som rör skolbibliotek på både lokal och nationell nivå.

Foto på Daniel Östlund
Daniel Östlund
Professor i pedagogik

Daniel Östlund är professor i pedagogik med inriktning på specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad. Han har lång erfarenhet av forskning inom området och just nu arbetar han med tre projekt: Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens. Kunskapsuppdraget i anpassade skolformer (KASK) i samverkan med IFOUS. Studie av de specialpedagogiska programmen. Förutom forskning bedriver Daniel även undervisning i speciallärarprogrammet, i specialpedagogiskt program, masterprogrammet i utbildningsvetenskap och i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete.

Foto på Linus Bromander
Linus Bromander
rektor

Linus är rektor på Norretullskolan i Kristianstad och central processledare i Kristianstad kommun för kommunens medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Kunskapsuppdraget i anpassad skola (KASK). Han har lång erfarenhet av utvecklingsarbete av den anpassade skolans verksamhet. Linus har bland annat medverkat till Skolverkets stödmaterial för anpassad skola inom området Samverkan i undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Foto på Andreas Jacobsson
Andreas Jacobsson
projekt- och Processledare

Andreas har genom sin bakgrund som grundskolelektor lång erfarenhet av att driva och utvärdera lokala utvecklingsprocesser i skolan. Han har genomfört praktiknära forskningsprojekt i samarbete med FoU-avdelningen vid Stockholm Stads utbildningsförvaltning. Han har även arbetat som lärarutbildare och har en fil.lic i idrottsvetenskap med inriktning didaktik.

Foto på Josefine och Maria
Josefine Hölling och Maria Svahn
Grundare Funki

Josefine och Maria är hjärnorna bakom Funki- ett helt nytt verktyg för att bygga relationer och kommunicera genom musikspelande tillsammans. De två civilingenjörerna har ett brinnande intresse för social innovation, musik och teknik. Maria har över 10 års erfarenhet av arbete inom den anpassade skolan och Josefine är systemutvecklare och musikproducent. Kombinationen av erfarenhet och intressen resulterade i ett bygge av precis de musikinstrumenten som den anpassade skolan har saknat. Kreativ ed-tech när den är som bäst! 

Foto på Susanne Andrén
Susanne Andrén
moderator

Alexandra Jonasson
masterstudent och
Pedagogisk utvecklingsledare

Foto på Maria Sjölin
Maria Sjölin
masterstudent och
projektledande speciallärare

Foto på Thomas Barow
Thomas Barow
professor i pedagogik

Program 2024

Programmet uppdateras löpande. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

09.00 – 10.00Registrering & kaffe. Välkommen att besöka konferensens utställare
10.00 – 10.25INLEDNING
10.25 – 10.30Videohälsning från skolminister Lotta Edholm.
10.30 – 11.00FUNKI-INKLUDERANDE MUSIKINSTRUMENT GJORDA FÖR ATT SPELAS TILLSAMMANS

Funki är en uppsättning smarta musikinstrument anpassade för personer med intellektuella och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Varje instrument har en liten dator i sig, som synkroniserar instrumenten med varandra och gör att de alltid låter bra ihop, hur man än spelar på dem! Instrumenten går att spela både ihop med andra Funki instrument, men också med traditionella instrument, vilket öppnar upp för helt unika kreativa samarbeten mellan alla sorters människor. Uppfinnarna heter Josefine och Maria, de kommer ge er en introduktion och livedemo av hur instrumenten fungerar och hur de kan användas inom den anpassade skolan.

Josefine Hölling och Maria Svahn
11.00 – 12.00MER KUNSKAP OM VILLKOREN FÖR BARN OCH UNGA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SKOLVÄSENDET.

I mer än 30 år har den bristande kunskapen om situationen för barn och elever med funktionsnedsättning diskuterats. Nu finns ett förslag till en systematisk och över tid hållbar nationell uppföljning av kunskapsresultatet, tillgång till stöd och elevernas erfarenheter. Om det blir verklighet får vi ett kunskapsunderlag för reformer och insatser som främjar en likvärdig utbildning.

Magnus Tideman, professor
12.00 – 13.30Lunch och möjlighet att besöka utställningen
13.30 – 14.15LIVET EFTER ANPASSAD SKOLA – OM SYSSELSÄTTNINGSMÖNSTER OCH FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID.

Drygt 27 000 personer som gått i anpassat gymnasium och deras sysselsättning följs i ett forskningsprojekt. Det ger svar på frågor som t ex hur stor andel som har arbete respektive daglig verksamhet? Vad främjar att få och behålla ett arbete? En gång daglig verksamhet – alltid daglig verksamhet? Har reformeringen av skolformen påverkat sysselsättningen?

Magnus Tideman, professor
14.15 – 15.15Fika och möjlighet att besöka utställningen.
15.15 – 16.00DET DIGITALA UTANFÖRSKAPET BÖRJAR I DEN ANPASSADE SKOLAN – OCH DET GÅR ALDRIG ÖVER

Stefan Johansson från Begripsam och forskargruppen CoDeAc undersöker hur personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i det digitala samhället. Den grupp som är minst digitalt delaktig av 50 studerade grupper är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns ingen starkare indikator för digitalt utanförskap än att ha gått i anpassad skola. Stefan visar data från den världsunika undersökningen SMFOI, Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, och diskuterar förutsättningar för deltagande i det digitala samhället.

Stefan Johansson, teknologie doktor
08.30 – 09.15SAMVERKAN MELLAN PRAKTIK OCH AKADEMI FÖR ATT UTVECKLA UNDERVISNINGEN I ANPASSAD SKOLA MED LJUSET PÅ ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE

Under senare år har elevernas lärande alltmer kommit att fokuseras och kunskapsuppdraget har lyfts fram tydligare i den anpassade skolans läroplaner. Det innebär ett utvecklingsbehov för såväl undervisande lärare som rektor. Samtidigt saknas kunskap om hur man som lärare och rektor kan möta det tydligare kunskapsuppdraget. Under snart två år har sju skolhuvudmän och med forskare från Högskolan i Kristianstad och Mälardalens universitet samverkat i ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på att möjliggöra meningsfullt lärande i relation till kunskapsuppdraget i den anpassade skolan.
Under detta pass ges en beskrivning av hur vi arbetat med forskningsbaserad verksamhetsutveckling, vilka utmaningar vi stött på och vilka lärdomar vi hittills dragit.

Daniel Östlund, professor, Linus Bromander, rektor och Andreas Jacobsson, projekt- och processledare.
09.15 – 10.00ALLA HAR RÄTT TILL LITTERATUR OAVSETT FÖRUTSÄTTNINGAR

Alla elever har rätt till litteratur oavsett läsförmåga. Elever på anpassad skola är dessutom en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen och borde ha en självklar tillgång till skolbiblioteksverksamhet. Men så ser det inte ut överallt. Hur kan elevernas behov mötas? Och hur kan en skolbiblioteksverksamhet organiseras för den anpassade skolan?

Emma Kindblom från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) berättar om MTM:s verksamhet och hur myndighetens produkter och tjänster kan användas i skolan.

Maria Schedvin, skolbibliotekarie på Bredablickskolan berättar om hennes arbete och ger konkreta exempel på hur hon arbetar med läsning och litteratur i olika elevgrupper.

Emma Kindblom, bibliotekarie och Maria Schedvin, skolbibliotekarie
10.00 – 10.30Fika och möjlighet att besöka utställningen
10.30 – 11.15ATT SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE I ANPASSAD SKOLA

Föreläsningen kommer att beröra viktiga ämnen så som förhållningssätt och värdegrund, varje elev – en tillgång för gruppen.
Katrin problematiserar också utifrån följande frågeställningar:
Vilka förväntningar har vi egentligen på våra elevers lärande och hur harmonierar dessa förväntningar med elevernas förmåga till lärande?
Hur navigerar vi i gränslandet mellan utveckling och omvårdnad?

Föreläsningen kommer också att ge några exempel utifrån temat kreativa undervisningsmetoder samt berör kort bedömning i anpassad skola – vad och varför?

Katrin Karlsson, rektor
11.15 – 12.00SAMVERKAN I ANPASSAD GRUNDSKOLA: UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Inom anpassad grundskola är samverkan ett centralt begrepp. För speciallärare existerar olika samverkansytor: med elevassistenter, övriga pedagoger och skolledningen, habiliteringspersonal och andra externa professionella, och inte minst med vårdnadshavarna. Under presentationen tas första resultat av en aktionsforskningsinspirerad studie upp som som för närvarande genomförs i en anpassad grundskola i Västra Götaland. Som särskilt betydelsefullt lyfts förhållandet mellan bildning och omsorg, hierarkier i skolans organisation och betydelsen av adekvata förväntningar gentemot eleverna fram.

Alexandra Jonasson, masterstudent, Göteborgs universitet och pedagogisk utvecklingsledare i Lerums kommun, Maria Sjölin, masterstudent, Göteborgs universitet och projektledande speciallärare i Herrljunga kommun, Thomas Barow, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Örebro universitet
12.00 – 13.00Lunch och möjlighet att besöka utställningen
13.00 – 15.00SÅ KAN AI BLI EN SUPERKRAFT FÖR ALLA I SKOLAN!

Plötsligt pratar alla om generativ AI på ett sätt som inte skett tidigare. Vi står inför ett paradigmskifte – ett tekniksprång – som är lika omvälvande som Internet och Smartphone. Med vad är egentligen generativ AI och hur kommer det påverka oss som människor och verksamma i skolan? Hur förändrar det synen på kunskap, lärande och fusk? Hur kan AI bli en superkraft som skapar mer jämlika möjligheter för alla – oavsett förutsättningar?

Tillsammans kommer vi att doppa tårna i teori, praktik och etik samt djupdyka i exempel som gör att många av dessa frågeställningar klarnar och blir både mer roliga och konkreta.

Paulina Modlitba, thought-leader
15.00Avslutning och fika
Klicka här för att skriva ut

Utskriften öppnas i ett nytt fönster, där kan du välja att spara den som PDF eller skriva ut på skrivaren.

Välkommen att deltaga som utställare
under Rikskonferens för Anpassad skola 2024

 • Utställningskostnad: 10.000 kr exkl moms (12.500 kr inkl moms) för monterplats (2 x 2 m) I priset ingår 1 person från ert företag, 1 st bord, 1 st stol samt framdragen el.
  Blir ni fler personer kan ni i samband med anmälan registrera dessa som monterpersonal.
  Pris för en extra monterpersonal: 1.000 kr exkl moms (1250 kr inkl moms). Blir ni fler än två personer betalar resten ordinarie konferensavgift.
 • I ovan avgifter ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
  Eventuellt deltagande i middag tillkommer med 550 kr exkl moms (688 kr inkl moms).
 • Det finns max 15 utställarplatser på Rikskonferensen för Anpassad skola 2024.
 • Kontakta sigys@vaxjo-co.se om ni är intresserade av en utställarplats.

Boende i Växjö

För att garantera att det finns logi för konferensdeltagarna på Rikskonferensen för Anpassad skola 2024 har vi reserverat ett antal rum på hotell i centrala Växjö, se nedan.
Bokning av hotellrum sker online i samband med att du registrerar dig till konferensen.

Bokni

QUALITY HOTEL ROYAL CORNER

Quality Hotel Royal Corner är ett 4-stjärnigt affärs- och konferenshotell. Stadens utbud av butiker, attraktioner och sevärdheter finns inom gångavstånd. Hotellet erbjuder sina gäster fri parkering på hotellets gård. Varmgarage erbjuds mot en avgift. Svanenmärkt enligt de nya skärpta kraven inom svanenorganisationen.

Ligger ca 450 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  fr 1063 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  fr 1420 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

ELITE STADSHOTELLET

I centrala Växjö ligger Elite Stadshotellet med totalt 163 rum. Här månar man om sina gäster i klassisk miljö och erbjuder alla de moderna bekvämligheter man kan tänka sig. Parkering finns på torget utanför hotellet. Kommer du med tåg eller flygbuss är det bara 100 meters promenad till hotellet. Miljödiplomerat av Växjö kommun.

Ligger ca 600 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1420 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1520 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida


PM & VÄNNER HOTEL

Nordens första gastrohotell! Den prisbelönta restaurangen PM & Vänner öppnade i maj 2014 ett hotell mitt i centrala Växjö med 74 unika rum och sviter. Ett förstklassigt hotell med internationell prägel som bygger på den gastronomiska profil som PM & vänner har gällande mat, service och vinkällare.

Ligger ca 100 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1603 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1871 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

ELITE PARK HOTEL

Elite Park Hotel Växjö är ett fyrstjärnigt hotell beläget i den lummiga Teaterparken, granne med Växjö Konserthus. Ett modernt hotell med 76 rum i nordisk, ljus design som bjuder in till både arbete och vila. Det centrala läget gör dessutom att du alltid har nära till Växjös affärsgator och nöjesliv. Miljödiplomrerat av Växjö Kommun.

Ligger i direkt anslutning till Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1420 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1520 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

HOTEL CADRINAL

Clarion Collection Hotel Cardinal är beläget mitt i centrum, omgivet av gågator med shopping, restauranger och kultur. Det är ett modernt cityhotell med komfortabla rum och sköna sängar som ligger endast 200 m från järnvägsstationen och lokaltrafiken, Det bjuds alltid på kvällsmat och eftermiddagsfika med hembakt.

Ligger ca 350 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  fr 1152 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  fr 1509 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida


HOTEL ESPLANAD

Hotel Esplanad erbjuder ett prisvärt boende i centrala Växjö. De erbjuder personliga rum i varierande storlekar. Det är gångavstånd till affärer och restauranger.

Ligger ca 350 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1067 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1246 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

HOTELL VÄREND

Hotelll Värend är ett lugnt, familjeägt hotell bara en kort promenad från Växjö centrum. Alla rum har egen talett och dusch, digital-TV och gratis uppkoppling till trådlöst internet. Alla rum är rökfria.

Ligger ca 700 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  fr 759 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  fr 888 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida


Nyheter

Nedan presenteras nyheter kring Rikskonferens för Anpassad skola

TACK FÖR I ÅR!

Årets upplaga av Rikskonferensen för Anpassad skola är över. Från arrangörens håll säger vi stort tack till alla deltagare, föreläsare och utställare för att ni alla bidrog till en lyckad konferens. På återseende i maj 2025!

PROGRAMMET ÄR KLART!

Nu är den sista pusselbiten till årets konferens klar. Det blir Alexandra Jonasson, Maria Sjölin och Thomas Barow som ersätter Mikael Hellstadius. Tillsammans kommer de tre att föreläsa om utmaningar och möjligheter med samverkan inom Anpassad grundskola. Varmt välkomna till konferensen den 13-14 maj i Växjö!

Kontakt

Har du frågor inför konferensen är du välkommen att höra av dig.

Program & innehåll

Tage Gumaelius
tage@sigys.se

Program & innehåll

Suzanne Norman Berg
suznb@sigys.se

Praktiska detaljer

Frida Göransson
frida@vaxjo-co.se