Under senare år har elevernas utveckling och lärande alltmer kommit att fokuseras, och kunskapsuppdraget har lyfts fram tydligare i särskolans läroplaner. Samtidigt finns mycket lite forskning om undervisning i särskolan.

Mot den bakgrunden startade Ifous, tillsammans med sju skolhuvudmän och med forskare från Högskolan i Kristianstad och Mälardalens universitet, under senhösten 2022 ett forsknings- och utvecklingsprogram med särskolans kunskapsuppdrag i centrum. På Särskolans Rikskonferens ger Anna-Lena Andersson, fil dr i didaktik och lektor i specialpedagogik Mälardalens universitet, Helén Viebke, utvecklingsstrateg Åstorp kommun och Karin Hermansson, VD Ifous, en översikt över kunskapsläget inom området och belyser de möjligheter och utmaningar de identifierat.