Rikskonferens för Specialpedagogik

Program 2017

Preliminärt program

Måndag den 14 augusti

09.00 - 09.40

Registrering & kaffe

09.40 - 09.45

Inledning

09.45 - 10.45

Dyslexia: research, policy and effective practice
What are the ’characteristic features’ of dyslexia and to what extent are they similar or different to those of other specific learning difficulties? Is there a theoretical explanation for why these features are sometimes but not always seen together?  What are the practical steps that can be taken to address this range of difficulties? What is the evidence for the effectiveness of interventions to improve skills directly; what is the role of tools and strategies that can be employed to minimise their impact?

John Rack har genom sin forskning medverkat till att influera politiker och förändra synen på dyslexi inom det engelska utbildningssystemet.

John Rack, universitetslektor Linnéuniversitetet

10.45 - 12.00

Gamification som stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Fyra av fem lärare säger att de har otillräckliga kunskaper för att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp som de behöver för att klara skolan. Forskning visar att speldesign, speldynamik och spelmekanik, om det används rätt, höjer både motivationen och koncentrationsförmågan hos samtliga elever, men särskilt hos de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Spelifiering (Gamification) handlar inte om att spela spel, utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang, effektivitet och arbetsglädje i skolan. Tillvägagångssättet bidrar till inkludering i undervisningen genom att skapa förutsättningar för struktur, målsättning och återkoppling. Spelifiering motiverar och underlättar för elever att göra mer konstruktiva val under sin skolgång.

Adam Palmqvist, leg. lärare, författare och utvecklingsledare på Magelugnen utveckling

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Rivstart för nyanlända – Vem ska utbilda Moutasem?

En föreläsning om arbetet och tillvägagångssättet för att ta hand om Moutasem och få honom att lyckas i sin utbildning. Vi har alla Moutasem på våra skolor, ibland har vi många. Pojken är nyanländ tonåring med stora kognitiva svårigheter. Hans skolgång i hemlandet har varit kort och avbruten, minnen av kriget har satt djupa spår. Idag är Moutasem en elev som alla andra och får vara med i skolans samtliga ämnen. För varje dag växer han och når fler och fler framgångar. Detta ger honom en ökad chans till en lyckad framtid. Seminarieskolan i Landskrona arbetar med ett utvecklingsarbete som vi kallar för Block. Arbetssättet grundar sig på en starkt språkinriktad undervisning med anpassat material som kompenserar brister i det svenska språket. Vi ser tydligt efter vårt utvecklingsarbete att Moutasem gör en utvecklingsresa med mer och mer lyckat resultat. De stora fördelarna vi kan se med Blockundervisning är att alla elever kan ta till sig all undervisning men på olika sätt. Alla elever får vara med och alla elever vill vara med. Moutasem är inte längre den vilsne pojken på skolan, han är Moutasem och han är en del av Seminarieskolan. Där han växer och belönas också med mer ansvar både för sin egen utbildning och för att göra skolan ännu bättre.

Kristina Kemp, Skolledare/lärare, Seminarieskolan Landskrona

14.00 - 14.45

IKT som hjälpmedel i specialundervisningen

Mikael Bruer, SO-lärare, Fagrabäckskolan Växjö

14.45 - 15.15

Kaffepaus

15.15 - 16.15

Anpassningar som leder till resultat

Extra anpassning av undervisningen är en stödform som är tänkt att komplettera skolans övriga elevstödjande arbete, såsom särskilt stöd. Skolinspektionen har undersökt hur skolorna arbetar med extra anpassningar och i vilken mån elevhälsans kompetens tas tillvara för att möta elevernas behov. Vi lyfter framgångsfaktorer, goda exempel och fallgropar.

Stina Linder, specialpedagog och utredare, Skolinspektionen och Ulf Pantzare, projektledare för kvalitetsgranskningen av skolans arbete med extra anpassningar, Skolinspektionen

19.00

Konferensmiddag

(föranmälan krävs)

Tisdag den 15 augusti

08.00 - 08.45

Delaktighet för flickor och pojkar med ADHD

”Alla elever med ADHD är inte utåtagerande. Det är viktigt att läraren ser alla även de som är tysta och blyga” (Isabelle).

Hur kan vi organisera lärmiljön på ett sätt som gynnar delaktighet för flickor och pojkar med ADHD? En presentation utifrån vad elever själva berättar om sin skolsituation och hur skolan kan upptäcka hinder för delaktighet.

Tove Dunkers, specialpedagog, SPSM

08.45 - 10.00

Flerspråkighet och dyslexi

Pedagoger kan ha svårt att avgöra om de flerspråkiga eleverna har språkproblem som beror på specifika svårigheter som dyslexi eller om det hänger samman med själva skriftspråkstillägnandet på ett andraspråk. Det finns en risk för både över- och underidentifiering av dyslexi hos flerspråkiga, vilket kommer att diskuteras vid föreläsningen. Samverkan mellan olika professioner på skolan krävs för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter, vad de än beror på, för att relevanta åtgärder, metoder och arbetssätt ska kunna sättas in.

Ing-Marie Sandberg, universitetsadjunkt Linnéuniversitetet

 

10.00 - 10.30

Kaffepaus

10.30 - 12.00

Genrepedagogik – Den utvidgade cykeln

Britt Johansson presenterar Den utvidgade cykeln – ett explicit språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. Modellen gynnar alla elever men specifikt elever i riskzonen för ett skolmisslyckande.

Britt Johansson, lärare, utvecklingsledare och författare 

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.45

Skolinspektionens riktade tillsyn av särskild utbildning för vuxna

Skolinspektionen har i en riktad tillsyn undersökt om utbildningen utgår från kunskapsuppdrag och om den anpassas till de specifika behov och förutsättningar som elever har. Huvudfrågeställningarna i utredningen har varit:
1. Har elevernas utbildning vad gäller omfattning, innehåll och studietakt utformats med utgångspunkt i deras specifika behov och förutsättningar?
2. Stödjer och stimulerar undervisningen en progression i elevernas lärande utifrån de förmågor och centrala innehåll som anges i kurs- och ämnesplanerna?
Utredningens resultat presenteras under föreläsningen

Gunnar Olausson, Skolinspektionen

13.45 - 14.45

Kommunikation och mångkulturellt framgångsrecept!

Colin Moon är affärskulturguru och kommunikationsexpert med ett internationellt perspektiv. Hans filosofi är att om man framgångsrikt ska verka i mångkulturella team är det bäst att först skaffa sig en självinsikt om den egna kulturella bakgrunden. Det hjälper en sedan i mångt och mycket att förstå alla andras sätt och ageranden. Oavsett om det handlar om ledarskap eller arbetssätt så går det att spara mycket tid och onödigt brus bara genom att förstå kulturella skillnader. Det som i våra egna ögon är helt normalt kan ibland te sig ganska märkligt ur ett annat perspektiv. Det handlar dock inte om vem som är normal, utan det handlar om förståelse och förmågan dra nytta av vad varje individ är bra på.

Colin Moon, kommunikationsexpert

14.45

Avslutning med kaffe