Att leda verksamhet för elever med funktionsnedsättningar

Program

 

Med reservation för ändringar

Måndag 1 februari

09.00 - 10.20

Kaffe & registrering

10.20 - 10.30

Inledning och information

 

10.30 - 12.00

Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Regeringen beslutade den 10 april 2014 att tillkalla en särskild utredning för att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan (dir. 2014:58) Lars Werner redovisar betänkandet.

Lars Werner, expert i utredningen

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.45

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

DO arbetar för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Många anmälningar till DO handlar om att människor med funktionsnedsättning upplever att de utestängs på grund av bristande tillgänglighet. Det kan vara hinder i den fysiska miljön till exempel i butiker, på tåg och i restauranger. Andra exempel är när personer inte får tillgång till hjälpmedel som de behöver på jobbet eller i skolan.

Carolina Stiwenius, Jurist och utredare vid Diskrimineringsombudsmannen

13.45 - 14.15

Ledarskapet är en ödesfråga för skolan

Inom näringslivet finns en stark vilja att bidra till att förbättra skolan. Ledarskapsutveckling är dessutom ett område där företagen har stor kunskap och erfarenhet och här har skolan mycket att lära av företagen. Vid sidan av lärarnas kompetens är rektors ledarskap den viktigaste faktorn för att eleverna ska få en bra utbildning. Landets rektorer har ett otydligt mandat och en splittrad arbetssituation där pedagogiken ofta får stå tillbaka för administrativa uppgifter. Det var en slutsats som drogs av Näringslivets forskningsberedning förra året. Nu startar en ny granskning av rektors roll. Samma premisser gäller nu som för förra beredningen. Arbetet utförs i syfte att stötta rektorerna och skapa grund för ett bättre ledarskap och utmynna i förbättringsförslag som kan ha effekt också på kort sikt.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv

14.15 - 14.45

Kaffe

14.45 - 15.15

Skolledarnas ställning måste stärkas

En skolledare måste ta hänsyn till krav och förväntningar, dels inifrån den egna skolan, dels från regeringen, riksdagen, skolmyndigheter och den kommunala administrationens olika nivåer. Händelsen i Trollhättan har också satt fokus på säkerheten i skolorna. Med hög arbetsbelastning och låg lön sett till uppdraget har samhället hittills inte tagit det pedagogiska ledarskapet på fullt allvar. Det måste vi ändra på.

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

15.15 - 16.00

Gott ledarskap är a och o för skolan

Det är hög tid att prata mindre om mobiltelefonernas vara eller icke vara i skolan, och på allvar börja tala om skolans ledarskap och hur detta kan förbättras. En intressant iakttagelse är att kvaliteten på ledarskapet är högre i fristående skolor jämfört med offentliga. En tolkning är att fristående skolor har ett mer näringslivsinspirerat ledarskap. Att vara rektor handlar om att leda, och leda utifrån en tydlig strategi, för att – precis som i ett företag – uppnå största möjliga vinst (här elevprestation).
I en studie framgår att enskilda rektorer kan påverka elevers resultat, vilket framgår när de tittar på effekten av att rektorer byter skola.
Vi har tappat bort ledarskapet hos rektor och huvudman i den svenska skoldebatten.
Ett sätt att stärka skolans ledarskap är att satsa ytterligare på den redan nu existerande och obligatoriska rektorsutbildningen.
Utan ledarskap i skolan spelar det ingen roll att politikerna förbjuder mobiltelefoner. Det är liksom inte där problemet sitter.

Jenny Madestam, statsvetare debattör, krönikör och universitetslektor

19.00

Konferensmiddag

Tisdag 2 februari

09.00 - 09.45

Skolledaren måste hålla balansen i ett korstryck av krav och förväntningar

Den dubbla styrningen gör att arbetet blir komplext och kraven oförenliga. Skolledaren ska agera som pedagogisk ledare, dock saknar begreppet tydlig definition vilket inte gör det enklare att hålla balansen. Vad säger forskningen, hur skall vi förhålla oss till den och vilket ansvar tar huvudmannen? Landets rektorer får inte de förutsättningar de behöver för att utöva det pedagogiska ledarskap som är nyckeln till uppdraget. Och till många skolledares besvikelse var den nyligen presenterade rektorsutredningen på intet sätt den hävstång som behövs för att förbättra situationen. Nu måste fler åtgärder till.

Ann-Charlotte Gavelin-Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

09.45 - 10.15

Kaffe

 

10.15 - 11.00

Beredskap viktigare än låsta skolor

Efter den tragiska händelsen i Trollhättan har många frågor ställts beträffande säkerheten på förskolor och skolor. Även om det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret så landar ofta frågan hos skolledarna. Flera skolor i Sverige inför nu passerkort och låsta ingångar och i Finland byggs dubbla utgångar i klassrummen. Greta Berg, SKL som satt med i utredningen ”Väpnat våld i skolan” tror dock inte att varken vakter eller lås skyddar mot den här typen av gärningsmän. Den viktigaste åtgärden i skolan är att tala om mänskliga rättigheter och värdegrund samt att höja den mentala beredskapen bland skolpersonal och skolledare för liknande händelser.

Greta Berg, utredare, SKL Trygghet & Säkerhet

11.00 - 12.00

En skola för alla genom inkluderande ledarskap

Hur gör vi för att på bästa sätt inkludera elever med funktionsnedsättning i skolan? Den politiska visionen En skola för alla” har funnits i över 30 års ti, men att få till det i praktiken är svårt. Genom ett inkluderande ledarskap, kan du få alla inom din organisation att tänka och agera inkluderande. Helt enkelt få alla elever att känna sig viktiga och välkomna. Föreläsningen sätter fokus på normmedvetenhet, bemötande och tillgänglighet – viktiga ingredienser i ett inkluderande ledarskap. Egna erfarenheter varvas med fakta och konkreta tips.

Anna Bergholtz, journalist, föreläsare, författare, inspiratör och debattör

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 15.00

Tänk nytt, tänk annorlunda

Vad skiljer ”utmattade” från de som bara blir naturligt trötta och som återhämtar sig över en långhelg. Kan vi lära hjärnan att i tid stoppa farliga överansträngningar med hjälp av enkla levnadsråd? Följ med på en resa bland stressens snubbeltrådar och där du får verktyg till förändringar både hemma och i arbetet i det nya mediesamhället. Tomas kommer att fokusera på hur man blir ”SMART OCH EFFEKTIV” i rollen som skolledare och hur man undviker utmattning i organisationen.

Tomas Danielsson, ”stressdoktorn”, beteendemedicinare

15.00

Avslutning & kaffe