BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Program

Årets moderator: Sara Norrby Wallin

Program, med reservation för ändringar.

Måndag den 7 oktober

08.30 - 09.25

Incheckning med kaffe

09.25

Inledning

Sara Norrby Wallin, moderator Bygga Broar 2019

09.30

Hjärnkoll

Föreläsningen handlar om hur man kan få unga som står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning. Lou informerar om samarbetet med bland annat Samordningsförbundet. I Stockholm startades 2016, ”Hjärnkoll Ung”, för att sätta fokus på den ökande psykiska ohälsan bland unga. Två år senare har 70 % av de 13 unga deltagarna sysselsättning. Hjärnkoll arbetar för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna berättelsen. Hjärnkoll var ursprungligen ett regeringsuppdrag till Myndigheten för delaktighet, men drivs idag som självständiga regionala föreningar över hela landet, med stöd från Socialstyrelsen.

Lou Rehnlund, regional samordnare på Hjärnkoll

10.30

Elevens övergång från skola till ett självständigt vuxenliv

Så underlättar du elevens övergång från skola till ett självständigt vuxenliv – om vikten av en fungerande elevhälsa för samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård med avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Åsa Strömberg, elevhälsochef i Linköpings kommun och Ulrika Norburg, fil doktor i tema barn och lektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet
11.15

Från idéfrö till kreativitetshus

Föreningen Funkibator arbetar med allt från hjälpmedel, till fritidsaktiviteter för barn och arbetsträning för vuxna. Allt är av och för personer med funktionsnedsättning. Föreningen genomsyras av entreprenörskap och hittar ibland sina bästa idéer bland de som ”fallit mellan stolarna”. Följ med på Funkibators resa från ett litet idéfrö för åtta år sedan, till en förening med hundratals medlemmar och ett eget kreativitetshus.

Fia Sjöstrand och Stefan Johansson, verksamhetsledare på Funkibator förening

12.00

Lunch

 

13.00

Vad kan Arbetsförmedlingen göra för unga med funktionsnedsättning?

Hur arbetar Arbetsförmedlingen för att bidra till en bättre övergång från skolan till arbete eller studier för unga med funktionsnedsättning samt information om ett nytt EFS-projekt.

Christian Skoog, projektledare och Jessika Rahm, projektkoordinator för projektet SAMSTART

13.30

Aktuellt från Försäkringskassan 

Information om sjukersättning och aktivitetsersättning.
Susanne Bengtsson, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan

 

14.00

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning lämnade sitt betänkande, Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, SOU 2019:4 i januari. Mikaela Zelmerlööw var sekreterare i utredningen och presenterar utredningens förslag på åtgärder för att ge alla elever möjlighet att göra väl underbyggda val av utbildning och inriktning. Hon ger också en bild av hur förslagen tagits emot och om Skolverkets insatser för att stärka och stödja vägledningsfrågorna.

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd och tidigare sekreterare i utredningen

15.15

Kaffepaus

 

15.45

CaMp – Case Management som stödmetod

Projektet CaMp bedrevs i Malmö 2017–2019 med målsättning att genom metoden Case Management ge personer med funktionsnedsättning stöd i att närma sig arbetsmarknaden. Helene Persson, samordnare i CaMp, berättar om projektet och resultaten.
Helene Persson, studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen Malmö
16.30

Konferensdagen slut

19.00

Konferensmiddag

Föranmälan krävs

Tisdag den 8 oktober

08.00

Från utbildning till anställning

”Vi har ju fullt upp med att utveckla själva utbildningen! Ska den leda till anställningar också?”
Så byggde Activa i Örebro län tillsammans med kommunernas vuxenutbildningar upp en framgångsrik lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning.
Vilka med- och motgångar har det inneburit?
Offentliga arbetsgivare behöver bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättningar.

Lars Rickardt, projektledare för Activa och Emelie Andersson arbetskonsulent/företagskonsulent

08.45

Hur kan en eftergymnasial utbildning öka möjligheterna för ett aktivt yrkesliv för särskoleelever?

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är idag utestängda från möjligheten till högre studier. Högskolan i Borås har ett uppdrag från Borås stad, finansierat av bl. a. Arvsfonden, att i samverkan med Högskolan, Föreningen FUB, Borås och Västergötlands parasportförbund genomföra en utbildning med nära koppling till arbetslivet för denna målgrupp. Syftet är en inkluderande högskola tillika arbetsliv, där alla ses som en resurs med delaktighet på lika villkor och där slutmålet är ett arbete.

Annika Malm, senior projektledare, Högskolan i Borås

09.30

Kaffepaus

10.00

Presentation av Falkens verksamhet

Trots brinnande högkonjunktur så finns det fortfarande stora grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I Falkens verksamhet jobbar vi med de målgrupperna, framförallt personer med olika funktionsvariationer samt lågutbildade. Verksamheten är i ständig förändring beroende på rådande omständigheter och de olika målgruppernas behov vilket jag ska berätta mer om.

Stina Randevall Hjärtstam, Falken, Arbetsmarknadsenheten, Kalmar kommun

10.45

Aktivt medborgarskap efter särskolan?

Forskning om sysselsättning och beslutsfattande
Sammanfattningar av resultat från två forskningsprojekt, dels om sysselsättning efter gymnasiesärskolan, dels om hur gymnasiesärskolan realiserar sitt demokratiuppdrag med fokus på beslutsfattande.

Magnus Tideman, professor i Handikappvetenskap med inriktning socialt arbete, Högskolan i Halmstad

12.00

Lunch

13.00

Så ger du ett bra stöd till eleven vid arbetsplatsförlagt lärande – APL – en nyckel till ett självständigt liv

Skapa bra förutsättningar, personkännedom, tydlighet, vägledning och kommunikation APL. Hur skapar du en bra dialog och samarbete med praktikplatsens personal? Så blir praktikplatsen en del av vägen till ett mer självständigt liv efter skolan.

Susanne Avander, rektor för S:t Eriks gymnasiesärskola

13.45

Bemötande – i skolan och utanför

Finns det någon anledning att göra gott för våra medmänniskor? Svaret är ett obetingat ”Ja”, eftersom det vi gör för andra människor, det gör vi också för oss själva. Men hur bemöter vi människor på ett gott sätt? Hur skapar vi hållbara medmänskliga relationer? Det är en konst som vi kan utveckla och som vi har glädje av, såväl inom skolans värld som utanför.

Stefan Einhorn, professor och ordförande vid centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Radiumhemmet

15.00

Avslutning och kaffe